Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 16-6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã nêu ra những nhiệm vụ giải pháp cần thực hiện trong thời gian nhằm đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách về đất đai. Cụ thể : Yêu cầu quy định mức thuế cao đối với người sử dụng nhiều diện tích đất, nhà, đầu cơ,..Đồng thời bỏ khung giá đất.

Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 năm 2022 về việc “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.”

Theo đó, Nghị quyết 18 đã nêu những nhiệm vụ giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới với mục tiêu nhằm đổi mới, chính sách về đất đai.

 

Người có nhiều nhà đất, đầu cơ đất sẽ phải chịu thuế cao

 

Nghị quyết 18 nêu rõ, cần rà soát chính sách pháp luật về thuế sử dụng đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp. Cũng như xây dựng chính sách, pháp luật về thuế sử dụng đất theo thông lệ quốc tế. Phù hợp trình độ phát triển, điều kiện cụ thể và và lộ trình phù hợp.

Rà soát chính sách, pháp luật về thuế sử dụng đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp, xây dựng chính sách đảm bảo công khai minh bạch.

Đồng thời có quy định mức thuế cao hơn đối với người sử dụng nhiều diện tích đất, nhiều nhà ở, nhà đầu cơ đất, chậm sử dụng đất, bỏ đất hoang,…Có nhiều chính sách ưu đãi thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phù hợp với lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư.

 

Hạn chế việc giao đất cho thuê đất mà không thông qua đấu giá

 

Với chính sách giao đất, cho thuê đất, tiếp tục thực hiện việc giao đất cho thuê chủ yếu thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án sử dụng đất như tại chính sách được nêu tại Nghị quyết 19.

Tuy nhiên quy định cụ thể về đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án hạn chế và quy định chặt chẽ đối với các trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất.

Về cơ bản hình thức cho thuê đất trả tiền hàng năm và quy định cụ thể các trường hợp trả tiền thuê đất một lần, phù hợp tính chất mục đích sử dụng đất, đảm bảo nguồn thu ổn định tránh thất thoát ngân sách nhà nước.

 

Về bồi thường hỗ trợ, tái định cư được quy định cụ thể

 

Việc thu hồi đất phải tuân thủ Hiến pháp và pháp luật chỉ được thực hiện sau khi phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư được phê duyệt. Đối với trường hợp thu hồi đất thì phải bố trí tái định cư phải hoàn thành bố trí tái định cư trước khi thu hồi đất.

Đồng thời quy định cụ thể về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để sau khi thu hồi đất người dân bị thu hồi đất phải có chỗ ở và đảm bảo cuộc sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Quy định cụ thể về thẩm quyền, mục đích, phạm vi thu hồi đất, điều kiện tiêu chí cụ thể việc nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích chung của quốc gia, cộng đồng.

 

Các giao dịch phải thanh toán qua ngân hàng

Bên cạnh yêu cầu “Bỏ khung giá đất” có cơ chế, phương pháp xác minh định giá đất theo nguyên tắc thị trường thì Nghị quyết 18 cũng xác định cần bổ sung, hoàn thiện các quy định đảm bảo công khai, minh bạch như : Công khai giá đất, mọi giao dịch phải thanh toán qua ngân hàng, không dùng tiền mặt, xử lý nghiêm những vi phạm.

 

Đẩy mạnh thương mại hoá quyền sử dụng đất

 

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, giải pháp được Ban chấp hành Trung ương đề ra là đẩy mạnh thương mại hoá quyền sử dụng đất. Xây dựng hệ thống thông tin thị trường bất động sản gắn với thông tin đất đai.  Chính sách khuyến khích phát triển thị trường quyền sử dụng đất, nhất là thị trường cho thuê đất nông nghiệp.

Ngoài ra hoàn thiện cơ sở pháp lý và tăng cường thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trong giao dịch bất động sản. Cơ chế bảo đảm thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, an toàn, bền vững, kiểm soát chặt chẽ và khắc phục tình trạng đầu cơ đất đai.

 

Duchoacity.com